Avtal om Investeringssparkonto

Avtal

Mellan undertecknad kontoinnehavare (“Kunden”) och Fondo Solutions AB, organisationsnummer 559207-0485, (“Investeringsföretaget”) träffas avtal om Investeringssparkonto för Kunden hos Investeringsföretaget enligt nedanstående villkor och prislista samt enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för Investeringssparkonto (”ISK-villkoren”), vid var tid gällande Allmänna tjänstevillkor (“Tjänstevillkoren”) och Investeringsföretagets särskilda Riktlinjer för utförande av order (tillsammans ”Avtalet”). Om ISK-villkoren och Tjänstevillkoren eller Riktlinjer för bästa orderutförande är motstridiga, ska ISK-villkoren ha företräde.

Fullmakt

Kunden befullmäktigar härmed Investeringsföretaget att, om, enligt Investeringsföretagets bedömning, behov finns, för Kundens räkning öppna en annan depå och/eller konto eller ett annat Investeringssparkonto i Investeringsföretaget eller hos tredje part samt att, i enlighet med lagen om investeringssparkonto och villkoren i Avtalet och till sådan depå och/eller konto överföra sådana tillgångar som enligt lagen om investeringssparkonto eller Avtalet inte får förvaras på Investeringssparkontot.

Skatterättsligt hemvist

Kunden ska själv förvissa sig om sitt skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet.

Genom att underteckna Avtalet försäkrar Kunden Investeringsföretaget om sin skatterättsliga hemvist och att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning m.m. är korrekta. Kunden binder sig att utan dröjsmål till Investeringsföretaget skriftligen anmäla ändringar som påverkar hemvisten.

Ändring av kunduppgifter m.m.

Kunden försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt gällande lagar och andra regler om uppgiftsskyldighet och penningtvätt, m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Investeringsföretaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt ändringar av namn, medborgarskap, e-postadress och status avseende person i politiskt utsatt ställning (s.k. PEP).

Användning av kunduppgifter

Kunden är införstådd med att Investeringsföretaget kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske hos Investeringsföretaget för ändamål som avser direkt marknadsföring.

Mer information om användning av kunduppgifter och potentiella invändningar framgår av Tjänstevillkoren och den vid var tid gällande Personuppgiftspolicy på Investeringsbolagets webbplats fondo.se.

Pantsättning

Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Investeringsföretaget enligt Avtalet eller annars uppkomna i samband med Kundens transaktioner med finansiella instrument pantsätter Kunden härmed till Investeringsföretaget dels samtliga finansiella instrument som vid var tid finns förtecknade på Investeringssparkontot, dels samtliga de Finansiella Instrument som Kunden vid var tid förvärvat på Investeringssparkontot samt dels samtliga likvida medel som vid var tid finns insatta på Investeringssparkontot.

Kunden får inte - utan Investeringsföretagets samtycke i varje särskilt fall - till annan än Investeringsföretaget pantsätta eller i övrigt förfoga över i Avtalet pantsatta finansiella instrument eller pantsatta medel. Sådant samtycke kan normalt lämnas under tid som Kunden inte har några förpliktelser mot Investeringsföretaget som omfattas av ovanstående pantsättning.

Insättningskonto

Kunden befullmäktigar Investeringsföretaget att hos Kundens bank kontrollera av Kunden angivet bankkonto för insättning av likvida medel som tillhör Kunden.

Reklamation och hävning

Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/transaktionssammandrag, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt Investeringsföretagets Tjänstevillkor, Kunden ska omgående underrätta Investeringsföretaget om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Investeringsföretaget. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Investeringsföretagets sida.

Avgifter

För handel med finansiella instrument utgår avgifter i enlighet med Avtalets villkor, samt i enlighet med vid var tid gällande prislista.

Villkorsändring

Beträffande ändring av Avtalet och villkor se ISK-villkoren.