Allmänna tjänstevillkor

1. Allmänt

Dessa Allmänna tjänstevillkor (“Tjänstevillkoren”) reglerar förhållandet mellan Fondo Solutions AB, organisationsnummer 559207-0485 ("Investeringsföretaget") och en undertecknad kontohavare (”Kunden”). Tjänstevillkoren reglerar förhållanden mellan Investeringsföretaget och Kunden tillsammans med undertecknat Avtal om Investeringssparkonto (”Avtalet”), Allmänna Villkor för Investeringssparkonto (”ISK-villkor”) och Investeringsföretagets särskilda Riktlinjer för utförande av order (”Riktlinjer”).

Tjänstevillkoren och de ovan nämnda dokument är bindande för personer som har ingått ett kundförhållande med Investeringsföretaget. Kunden ska anses ha ingått avtal med Investeringsföretaget när Kunden har undertecknat Avtalet och Investeringsföretaget efter sedvanlig prövning har godkänt Kunden och öppnat ett Investeringssparkonto för Kundens räkning. Investeringsföretaget förbehåller sig rätten att inte godkänna en kund.

Ovan angivna dokument finns tillgängliga på Investeringsföretagets webbplats fondo.se (”Webbplatsen”) och applikation (”Appen”).

Investeringsföretaget är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Investeringsföretagets adress är Tegnérgatan 3, 111 40 Stockholm. Läs mer om Investeringsföretaget i avsnittet Om Fondo. Då Investeringsföretaget vänder sig till svenska kunder är svenska det språk som Investeringsföretaget kommunicerar med sina kunder med.

2. Kundkrav

2.1. Fysisk person

Kunden ska vara bosatt och ha sin skatterättsliga hemvist i Sverige, samt vara minst arton (18) år gammal. Kunden ska legitimera sig själv via BankID och fylla i och underteckna kundkännedomsfrågor och andra handlingar som Investeringsföretaget efterfrågar. Kunden ska ha ett bankkonto hos en svensk bank.

2.2. Förmyndare

Om Kunden har en förmyndare ska Kunden företrädas av förmyndaren eller av en särskilt utsedd förvaltare. Förmyndaren eller förvaltaren ska styrka sin behörighet och meddela Investeringsföretaget av förändringar därom. Förmyndaren eller förvaltaren får inte utföra transaktioner som enligt lag kräver överförmyndarens godkännande.

2.3. Förbehåll

Investeringsföretaget förbehåller sig rätten att inte godkänna en kund. Investeringsföretaget kan neka en person från att öppna ett konto om en person misstänks att vara förbjuden enligt gällande lagstiftning eller andra regler för att öppna ett Investeringssparkonto eller ingå Avtalet.

Investeringsföretaget vänder sig endast till personer som inte är förbjudna enligt gällande lagstiftning eller andra regler i de länder, vari de är medborgare eller bosatta, från att ha tillgång till den information, produkter, tjänster eller annat material som erbjuds av Investeringsföretaget. Om personen inte är tillåten att ta del av dessa, eller om det föreligger oklarheter huruvida användaren omfattas av sådan lagstiftning, kommer Investeringsföretaget inte kunna ingå ett kundförhållande med personen.

Inget i Tjänstevillkoren eller de ovan nämnda handlingar är riktat eller avsett för fysiska eller juridiska personer som har sin hemvist i eller är registrerade i USA. Sådana personer får inte ingå avtal med Investeringsföretaget. Inget i Tjänstevillkoren och de ovan nämnda dokument ska ses som ett erbjudande att köpa, sälja eller på annat sätt ta del i den information eller de produkter, tjänster eller finansiella information inom USA:s gränser.

Investeringsföretaget har rätt att lösa in Kundens andelar mot Kundens bestridande om det skulle visa sig att Kunden tecknat andelar i strid med denna bestämmelse.

2.4. Kundens uppgiftsskyldighet

Det åligger Kunden att på begäran av Investeringsföretaget lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Investeringsföretaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra de skyldigheter som åligger Investeringsföretaget enligt detta avtal eller som följer av tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter eller allmänna rättsprinciper.

3. Förvaring av finansiella instrument och likvida medel

3.1. Skydd av kunders finansiella instrument och likvida medel

Investeringsföretaget ska säkerställa att sådana andra kreditinstitut, investeringsföretag eller banker som är involverade i Investeringsföretagets placering av kunders finansiella instrument och likvida medel uppfyller Investeringsföretagets högt ställda krav på nödvändiga arrangemang, kunskap och marknadsrenommé. Vidare ska Investeringsföretaget säkerställa att dessa andra institut säkerställer skydd av kunders rättigheter samt uppfyller de krav i lagar och bestämmelser och marknadspraxis som avser innehav av finansiella instrument och likvida medel. Investeringsföretaget förbehåller sig rätten att ersätta kreditinstitut, investeringsföretag eller banker involverade i Investeringsföretagets placering av kunders finansiella instrument och likvida medel.

3.2. Fondprovisioner

Eventuella fondprovisioner som Investeringsföretaget mottar kommer att återföras i sin helhet till Kunden. Fondprovisionen uttrycks som procentuell andel av fondens totala avgift och finns tillgänglig på varje finansiellt instruments kostnadsredovisning.

Underlaget för utbetalningen av fondprovisioner till Kunden beräknas dagligen på varje individuellt instrument och ackumuleras till ett belopp som återförs till Kunden kvartalsvis.

Följande beräkningsformel används för att beräkna den ackumulerade fondprovisionen:

((Fondprovisionen x antal fondandelar x NAV-kurs) / 365) x (antal dagar i kvartalet)

Investeringsföretaget kommer att återföra fondprovisionen inom sextio (60) dagar efter kvartalsslut. Betalningen kommer att återföras och redovisas som en transaktion på Kundens konto för likvida medel hos Investeringsföretaget. Alla mottagna fondprovisioner kommer att återföras i svenska kronor till kundens konto för likvida medel. Återförd fondprovison bedöms inte som insättning i det underlag Investeringsföretaget skickar till Skatteverket.

3.3. Negativ ränta

I de fall kreditinstitut, andra investeringsföretag eller banker som är involverade i Investeringsföretagets placering av kunders finansiella instrument och likvida medel skulle debitera en negativ ränta förbehåller sig Investeringsföretaget rätten att debitera Kunden för denna kostnad.

4. Utförande av order på Kundens initiativ

4.1. Passandebedömning

Vid utförande och/eller vidarebefordran av order på Kundens initiativ avseende sådana okomplicerade instrument som anges i 9 kap. 25 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer Investeringsföretaget regelmässigt inte bedöma om Kunden har nödvändiga kunskaper eller erfarenheter för att bedöma om det finansiella instrumentet passar Kunden.

Vid utförande och/eller vidarebefordran av order på Kundens initiativ avseende sådana komplicerade instrument som anges i 9 kap. 25 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer Investeringsföretaget regelmässigt bedöma om Kunden har nödvändiga kunskaper eller erfarenheter för att bedöma om det finansiella instrumentet passar Kunden genom en s.k. passandebedömning. För det fall otillräckliga kunskaper konstateras som del av sådan passandebedömning, kommer Investeringsföretaget neka Kundens begärda uppdrag.

4.2. Avräkningsnota

När Investeringsföretaget utfört ett uppdrag lämnar Investeringsföretaget information om utförandet genom avräkningsnota eller motsvarande redovisning som finns tillgänglig i inloggat läge i Appen.

4.3. Uppdraget

Order från Kunden om handel med finansiella instrument ska lämnas på det sätt Investeringsföretaget har anvisat. En sådan order innebär ett åtagande för Investeringsföretaget att utföra ordern i enlighet med de instruktioner som Kunden har lämnat. Investeringsföretaget är inte skyldigt att acceptera uppdrag om handel med finansiella instrument. Investeringsföretaget lämnar inte någon garanti för att en mottagen order leder till en transaktion eller utförs en given tidpunkt.

Kunden kan endast lämna uppdrag om order via Investeringsföretagets digitala gränssnitt. De olika uppdrag som kan komma att erbjudas via Investeringsföretagets digitala gränssnitt beskrivs närmare i avsnitt 4.3.1-4.3.5.

Om uppdraget registreras på en helgdag, hanterar Investeringsföretaget uppdraget närmast följande bankdag. Investeringsföretaget är inte skyldigt att genomföra uppdraget om Kunden saknar tillräckliga likvida medel.

Investeringsföretaget får avsäga sig mottaget uppdrag om Kunden är i dröjsmål med de skyldigheter som ankommer på Kunden avseende uppdraget enligt Tjänstevillkoren eller det annars föreligger skälig anledning till detta. Investeringsföretaget får dessutom avsäga sig uppdrag utan att ange skälet för det, om Investeringsföretaget skulle misstänka att ett utförande av uppdraget kan stå i strid med gällande lagstiftning (t.ex. om misstanke om penningtvätt), god sed på värdepappersmarknaden, om Kunden inte tillhandahåller den information eller handlingar som krävs för att Investeringsföretaget eller Kunden ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal eller som följer av tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper, eller om Investeringsföretaget av annan anledning anser att det föreligger särskilda skäl.

Investeringsföretaget bevarar elektronisk kommunikation som kan antas leda till transaktion, exempelvis i samband med att Kunden lämnar Investeringsföretaget uppdrag om handel eller instruktioner avseende Kundens konton. Kopior av bevarad elektronisk kommunikation med Kunden kommer att finnas tillgängliga på begäran under en period om fem år. Kunden har rätt att på begäran få ta del av bevarad elektronisk kommunikation för vilket Investeringsföretaget är berättigat att ta ut en skälig avgift.

Investeringsföretaget utför uppdraget i enlighet med god sed på marknaden. Utförande av uppdrag för kunders räkning regleras av Investeringsföretagets vid var tid gällande Riktlinjer. Investeringsföretaget ska på kunds begäran tillhandahålla Kunden sådana Riktlinjer.

4.3.1. Köpuppdrag

När Kunden har lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande;

Betalning

Investeringsföretaget får från mottagandet av ett köpuppdrag reservera likvida medel som motsvarar uppdragets totala likvidbelopp. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta används den av Investeringsföretaget vid var tid tillämpade växlingskursen (enligt avsnitt 9.5.).

Registrering av finansiella instrument

De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till Kunden, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighetsföreskrifter, särskilda regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med Kunden genom att Investeringsföretaget utför nödvändiga registreringsåtgärder.

Investeringsföretagets panträtt

Investeringsföretaget har panträtt i de köpta instrumenten som säkerhet för sin fordran på Kunden med anledning av uppdraget. Investeringsföretaget har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att fullborda denna panträtt. Fullgör Kunden inte sin betalningsskyldighet gentemot Investeringsföretaget, får Investeringsföretaget – på det sätt och vid den tidpunkt Institutet finner lämpligt – sälja berörda instrument eller vidta andra dispositioner för att avveckla transaktionen. Investeringsföretaget har i sådant fall rätt att ur erhållen likvid tillgodogöra sig vad som krävs för betalning av Investeringsföretagets fordran jämte ränta och, i förekommande fall, ersättning för Investeringsföretagets arbete, kostnader och valutakursförluster.

Vad ovan sagts innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som kan tillkomma Investeringsföretaget på grund av EU-förordning, lag eller föreskrifter.

4.3.2. Säljuppdrag

När Kunden lämnat uppdrag om försäljning av finansiella instrument gäller följande;

Registrering av finansiella instrument

Investeringsföretaget ska med anledning av uppdraget få fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar.

Likvid

Kunden får från Investeringsföretaget på likviddagen det nettobelopp som angivits i avräkningsnotan. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta används den av Investeringsföretaget vid var tid tillämpade växlingskursen (enligt avsnitt 9.5.).

4.3.3. Bytesuppdrag

När Kunden lämnat uppdrag om byte, dvs. ett säljuppdrag följt av ett köpuppdrag, av finansiella instrument gäller följande;

Registrering av finansiella instrument

Investeringsföretaget ska med anledning av uppdraget få fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar. De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till Kunden, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighetsföreskrifter, särskilda regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med Kunden genom att Investeringsföretaget utför nödvändiga registreringsåtgärder.

Likvid och betalning

På likviddagen kommer det nettobelopp som angivits i notan för säljuppdraget att resultera i ett köpuppdrag inklusive betalning enligt bytesordern. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta används den av Investeringsföretaget vid var tid tillämpade växlingskursen (enligt avsnitt 9.5.).

4.3.4. Flyttuppdrag

När Kunden lämnat uppdrag om att flytt in/ut finansiella instrument från/till ett annat finansiellt institut gäller följande;

Registrering av finansiella instrument

Investeringsföretaget ska med anledning av uppdraget få fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar. De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till Kunden, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighetsföreskrifter, särskilda regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med Kunden genom att Investeringsföretaget utför nödvändiga registreringsåtgärder.

Vid en inflytt förutsätts att Kunden upprättar en fullmakt genom Investeringsföretagets digitala gränssnitt för att facilitera nödvändig instruktion till det avlämnade finansiella institutet.

En utflytt initieras av Kunden eller av mottagande institut genom fullmakt från Kunden.

4.3.5. Återkommande köpuppdrag (månadsspar)

När Kunden har lämnat uppdrag om återkommande köp av finansiella instrument s.k. månadsspar gäller följande;

Betalning

Kunden kommer att registrera sig för återkommande betalningar via de betallösningar som erbjuds av Investeringsföretaget. Om otillräckliga balanser i likvida medel föreligger vid den månatliga debiteringen kommer köpordern för den månaden att avvisas. Investeringsföretaget får från mottagandet av betalningen reservera likvida medel som motsvarar uppdragets totala likvidbelopp. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta används den av Investeringsföretaget vid var tid tillämpade växlingskursen (enligt avsnitt 9.5.).

Registrering av finansiella instrument

De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till Kunden, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighetsföreskrifter, särskilda regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med Kunden genom att Investeringsföretaget utför nödvändiga registreringsåtgärder.

Investeringsföretagets panträtt

Investeringsföretaget har panträtt i de köpta instrumenten som säkerhet för sin fordran på Kunden med anledning av uppdraget. Investeringsföretaget har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att fullborda denna panträtt. Fullgör Kunden inte sin betalningsskyldighet gentemot Investeringsföretaget, får Investeringsföretaget – på det sätt och vid den tidpunkt Investeringsföretaget finner lämpligt – sälja berörda instrument eller vidta andra dispositioner för att avveckla transaktionen. Investeringsföretaget har i sådant fall rätt att ur erhållen likvid tillgodogöra sig vad som krävs för betalning av Investeringsföretagets fordran jämte ränta och, i förekommande fall, ersättning för Investeringsföretagets arbete, kostnader och valutakursförluster.

Vad ovan sagts innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som kan tillkomma Investeringsföretaget på grund av EU-förordning, lag eller föreskrifter.

4.4. Kundens rätt att återkalla uppdrag

Kunden har rätt att återkalla uppdraget via Investeringsföretagets digitala gränssnitt fram tills dess att uppdragets skickats vidare till aktuell utförandeplats. Denna tidpunkt anges som fondens stopptid och finns att tillgå under handelsinformationen för instrumentet. För det fall Kunden återkallar ett uppdrag innan uppdraget skickats till aktuell utförandeplats befrias Kunden från sina skyldigheter relaterade till det återkallade uppdraget.

Återkallelse enligt denna bestämmelse ska ske i enlighet med beaktande av gällande EU-förordningar, lag eller föreskrifter.

4.5. Annullering av order och makulering av transaktion

Investeringsföretaget har rätt att annullera Kundens order eller att makulera transaktioner som träffats för Kundens räkning i den omfattning som ordern annullerats eller avslutet makulerats av aktuell utförandeplats. Detsamma gäller om Investeringsföretaget i annat fall finner annullering av order eller makulering av transaktion vara nödvändig med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av Investeringsföretaget eller av Kunden själv, om Investeringsföretaget skulle misstänka att Kunden handlat i strid med gällande EU-förordning, lag eller annan författning eller om Kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Om order annullerats eller transaktion makulerats, ska Investeringsföretaget utan oskäligt dröjsmål informera Kunden om detta.

5. Donera till välgörenhet

Det finns en funktion i Appen vars syfte är att möjliggöra insamling av pengar till välgörande ändamål (“Välgörenhetsfunktionen”).

Att aktivera Välgörenhetfunktionen innebär att Kunder till Investeringsföretaget erbjuds att donera hela eller en del av den fondprovision som Investeringsföretaget återför till Kunden (se avsnitt 3.2). Donationen sker anonymt av Kunden till av Kunden vald(a) välgörenhetsorganisation(er) vilket innebär att eventuella kontrolluppgifter inte kommer att rapporteras till Skatteverket.

6. Informationstjänster

Kursinformation och annan information tillhandahålls via Investeringsföretagets digitala gränssnitt. Informationen baserar sig på uppgifter tillhandahållna av externa informationsleverantörer. Investeringsföretaget tar inget ansvar för att informationen eller uppgifterna är korrekta eller för uppkommen skada på grund av eventuella brister eller fel i lämnad information. Investeringsföretaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande helt eller delvis upphöra med att tillhandahålla eller förändra arten och sammansättningen av informationen. Värdet på förtecknad fondandel följer kursutvecklingen. Den kurs som Kunden erhåller i direkt anslutning till handeln är preliminär i avvaktan på slutgiltigt fastställande. Kursen skall betraktas som slutgiltig först efter att avräkningsnotan levererats. Informations- och analysmaterial får endast användas för enskilt bruk och får inte mångfaldigas, vidaredistribueras eller sammanställas i bearbetat eller obearbetat skick utan Investeringsföretaget medgivande.

7. Investerarskydd

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har Kunden, om denne i händelse av Investeringsföretagets konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Investeringsföretaget, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 februari 2021 uppgår till högst 250 000 kr. Nämnda ersättning kan även innefatta likvida medel som Investeringsföretaget tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

8. Reklamation och hävning

Kunden ska bevaka att avräkningsnota eller motsvarande redovisning erhålls samt granska denna.

Kunden ska omgående underrätta Investeringsföretaget om eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota eller motsvarande redovisning uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande (reklamation). Om Kunden vill häva ett utfört köp- eller säljuppdrag ska sådan begäran framföras uttryckligen till Investeringsföretaget i samband med att Investeringsföretaget underrättas om felet eller bristen. För utfört kommissionsuppdrag lämnat av en konsument i egenskap av icke-professionell kund gäller dock att begäran om hävning får framföras till Investeringsföretaget utan dröjsmål och att begäran om annat pris får framföras till Investeringsföretaget inom skälig tid efter det att Kunden insåg eller borde ha insett de omständigheter som legat till grund för aktuell begäran.

Om reklamation, begäran om hävning eller begäran om annat pris inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva utfört uppdrag eller kräva andra åtgärder från Investeringsföretagets sida.

9. Avgifter för tjänster, uppsägning och ångerrätt

9.1. Inledande om tjänster

Investeringsföretaget erbjuder sina kunder ett grundutbud av tjänster, samt ett antal tilläggstjänster. Tjänsterna erbjuds i abonnemangsform, i förekommande fall mot återkommande betalning (“Betalt Abonnemang”). Tilläggstjänsterna aktiveras på Kundens initiativ i Investeringsföretagets digitala gränssnitt.

9.2. Avgifter för Investeringsföretagets tjänster

För de av Investeringsföretagets tjänster som erbjuds i form av ett Betalt Abonnemang debiteras en abonnemangsavgift enligt Investeringsföretagets vid var tid gällande prislista. Ett Betalt Abonnemang kan köpas direkt från Investeringsföretaget genom att Kunden i förväg betalar en abonnemangsavgift på månadsbasis eller annat återkommande intervall som Investeringsföretaget meddelar Kunden före köpet och som efter erlagd betalning ger Kunden tillgång till den aktuella tjänsten under aktuell tidsperiod ("Förbetald Period").

Investeringsföretaget kan från tid till annan komma att ändra priset för det Betalda Abonnemanget, återkommande abonnemangsavgifter, samt den Förbetalda Perioden (för perioder som ännu inte har betalats).

Eventuella prisändringar ska ha verkan gentemot Kunden från och med den sextionde (60) dagen efter det att Kunden anses ha mottagit meddelande om ändringen. Om Kunden registrerar sig för ett Betalt Abonnemang kan Kunden ångra sig oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgifter som betalats inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden registrerar sig för den aktuella tjänsten ("Ångerfristen").

9.3. Uppsägning av Investeringsföretagets tjänster

Uppsägning av Investeringsföretagets tjänsteerbjudande kan ske närsomhelst i Investeringsföretagets digitala gränssnitt. Detsamma gäller avslutande av ett sedan tidigare aktiverat Betalt Abonnemang relaterat till någon av Investeringsföretagets tilläggstjänster.

Uppsägning av ett Betalt Abonnemang träder i kraft dagen efter den innevarande abonnemangsperiodens sista dag. Kunden kommer då automatiskt hänvisas till det tjänsteutbud som begränsas av de kvarvarande tjänster som Kunden fortsatt abonnerar på. Om Kunden avbryter sin betalning eller säger upp sitt Betalda Abonnemang och/eller säger upp Avtalet (1) efter att Ångerfristen upphört (i förekommande fall), eller (2) före utgången av innevarande abonnemangsperiod, kommer Investeringsföretaget inte att återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats.

Om Kunden önskar säga upp det Betalda Abonnemanget under Ångerfristen behöver Kunden meddela Investeringsföretaget enligt 14.2.

9.4. Erbjudanden

Om Kunden har köpt eller fått en kod, ett presentkort, ett förbetalt erbjudande eller något annat erbjudande som tillhandahållits eller sålts av eller på uppdrag av Investeringsföretaget och som ger tillgång till ett Betalt Abonnemang ("Kod"), kan Kunden komma att uppmärksammas om att särskilda villkor gäller för Koden. Sådana särskilda villkor kan även omfatta villkor för tillgången till tilläggstjänster, och Kunden samtycker då till att följa alla sådana särskilda villkor.

Kunden kan också köpa tillgång till Investeringsföretagets tjänster genom tredje part. I dessa fall kan särskilda villkor med sådan tredje part, utöver Tjänstevillkoren, Avtalet och ISK-villkoren, vara tillämpliga för Kundens tillgång till tilläggstjänster.

9.5. Valutaväxling

Investeringsföretaget erbjuder en automatiserad valutaväxlingstjänst i samband med att Investeringsföretaget utför eller vidarebefordrar kunders order i finansiella instrument denominerade i annan valuta än SEK.

Växelkursen som Investeringsföretaget använder sig av vid valutaväxling utgörs av priset i valutamarknaden vid tidpunkten då Investeringsföretaget köper respektive säljer aktuell valuta. På denna växelkurs gör Investeringsföretaget ett påslag respektive avdrag utgörande Investeringsföretagets avgift för valutaväxlingen. Avgiften för valutaväxlingstjänster finns tillgänglig på Investeringsföretagets prislista.

10. Ändring av Tjänstevillkoren och avgifter

Ändringar av Tjänstevillkoren eller Investeringsföretagets avgifter (enligt Avtalet och vid var tid gällande prislista) ska ha verkan gentemot Kunden från och med sextionde (60) dagen efter det att Kunden enligt avsnitt 14 ska anses ha mottagit meddelande om ändringen.

Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att inom den tid som framgår i detta stycke omgående säga upp Avtalet.

11. Fel och störningar

Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, Investeringsföretagets eller annans datasystem (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används vid tillämpningen av tjänsterna enligt detta Avtal, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis:

  1. Att Kunden inte kan lämna uppdrag,
  2. Att Kundens uppdrag inte kommer fram till Investeringsföretaget,
  3. Att Kundens uppdrag kommer fram för sent till Investeringsföretaget och/ eller att verkställandet av detta försenas,
  4. Att information (såsom information om saldo) som Investeringsföretaget tillhandahåller inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig.

Om Investeringsföretaget varit normalt aktsamt är Investeringsföretaget ej ansvarigt vare sig för skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av i första stycket angivna fel eller störningar (ej begränsat till de däri uppräknade exemplen), även innefattande sådan skada som kan uppkomma till följd av vad som angetts i andra stycket. Investeringsföretaget ansvarar inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Investeringsföretaget grova vårdslöshet. Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angetts ovan i denna punkt, är Kunden skyldig att omedelbart påtala detta för Investeringsföretaget. Om så ej sker förlorar Kunden rätten att begära ersättning, att häva uppdraget samt att göra gällande någon annan påföljd som grundar sig på felet eller störningen.

12. Begränsning av Investeringsföretagets ansvar m.m.

Investeringsföretagets tjänster omfattar inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. All information på Webbplatsen och Appen tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från Investeringsföretaget, om inte Investeringsföretaget uttryckligen meddelar att så är fallet. Det åligger Kunden att själv värdera lämplighet och användbarhet av de tjänster och produkter och som beskrivs och/eller tillhandahålls på Webbplatsen eller Appen, samt den information som förmedlas på Webbplatsen eller Appen. Kunden bör alltid konsultera en rådgivare vad gäller just deras personliga förhållanden.

Investeringsföretaget och dess innehållsleverantörer ansvarar inte i något fall för inkomster, skador eller utebliven vinst för användaren eller någon annan person som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, informationen på Webbplatsen eller Appen, användandet av Webbplatsen eller Appen eller användarens bristande förmåga att använda Webbplatsen eller Appen.

Investeringsföretaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Investeringsföretaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Investeringsföretaget, om det varit normalt aktsamt.

Investeringsföretaget ansvarar inte för skada som orsakats av depåförande institut, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Investeringsföretaget med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Investeringsföretaget ansvarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Investeringsföretaget beträffande finansiella instrument.

Investeringsföretaget ansvarar inte för indirekt skada. Denna begränsning gäller dock inte om den indirekta skadan har orsakats av grov vårdslöshet. Begränsningen gäller inte heller vid uppdrag som lämnats av konsument om den indirekta skadan orsakats av Investeringsföretagets vårdslöshet.

Vid direkt eller indirekt skada som uppkommit vid kommissionsuppdrag i förhållande till konsument ankommer det på Investeringsföretaget att visa att skadan inte uppkommit på grund av Investeringsföretagets vårdslöshet.

Föreligger hinder för Investeringsföretaget, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Investeringsföretaget till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning/leverans, ska varken Investeringsföretaget eller Kunden vara skyldiga att betala ränta.

13. Behandling av personuppgifter och utelämnande av uppgift till annan

13.1. Behandling av personuppgifter

Investeringsföretaget kommer att behandla Kundens personuppgifter i den utsträckning det krävs för förberedelse och administration samt fullgörande av uppdrag relaterade till Avtalet, Tjänstevillkoren, andra ovan nämnda dokument samt för fullgörande av Investeringsföretagets rättsliga skyldigheter. De personuppgifter som Investeringsföretaget behandlar omfattar såväl av Kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll, t.ex. via offentliga register.

Investeringsföretaget får behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel/villkorsändringar, finansiella instrument, produkter och tjänster m.m. med anknytning till Tjänstevillkoren. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Behandling av Kundens personuppgifter kan även, om Kunden inte har begärt direktreklamspärr, komma att ske hos Investeringsföretaget för ändamål som avser direkt marknadsföring.

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos samarbetspartners som Investeringsföretaget har avtal med.

Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter som behandlats av Investeringsföretaget ska Kunden skriftligen begära detta hos Investeringsföretaget. Kund som vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift kan vända sig till Investeringsföretaget på ovan angiven adress. Kunden kan läsa mer om Investeringsföretagets behandling av personuppgifter vid var tid gällande Personuppgiftspolicy publicerad på Webbplatsen.

13.2. Utlämnande av uppgift till annan

Investeringsföretaget kan, till följd av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsföreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal och/eller Investeringsföretagets avtal med svensk eller utländsk myndighet, handelsregler eller avtal och villkor för visst värdepapper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden på grund av uppdrag relaterat till Tjänstevillkoren. Det åligger Kunden att på begäran av Investeringsföretaget lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Investeringsföretaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

Investeringsföretaget kan även komma att lämna ut uppgift om Kundens förhållanden på grund av uppdrag relaterat till Tjänstevillkoren till annat institut med vilket Investeringsföretaget ingått avtal och om det av lag, föreskrift, beslut, mellanstatligt avtal eller avtal med myndighet medför skyldighet för sådant Investeringsföretaget att lämna ut sådan kunduppgift eller inhämta sådan uppgift från Investeringsföretaget.

13.3. Användning av aggregerad data

Investeringsföretaget kan komma att dela aggregerad demografisk och finansiell information om kunder med tredje part och med myndigheter. Informationen innehåller exempelvis statistik relaterad till datatrafik och aggregerat sparande. Investeringsföretaget kan också komma att dela information på aggregerad nivå med tredje parter som utför analyser för Investeringsföretaget räkning för att förbättra tjänsten. När informationen är aggregerad kan den inte identifiera enskilda kunder och utgör därför inte personuppgifter enligt definitionen i GDPR.

14. Meddelanden

14.1 Meddelande från Investeringsföretaget

Investeringsföretaget lämnar meddelanden till Kunden via Investeringsföretagets digitala tjänst eller via e-post till av Kunden angiven e-postadress. Meddelande genom Investeringsföretagets digitala tjänst eller e-post ska Kunden anses ha fått vid avsändandet.

14.2 Meddelande till Investeringsföretaget

Kunden kan lämna meddelanden till Investeringsföretaget via Investeringsföretagets digitala tjänst eller via e-post. Om Investeringsföretaget får ett sådant meddelande vid en tidpunkt som inte är Investeringsföretagets normala kontorstid i Sverige ska Investeringsföretaget anses ha fått meddelandet vid början av påföljande bankdag.

15. Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av Tjänstevillkoren och Investeringsföretagets särskilda Riktlinjer för utförande av order ska ske enligt svensk rätt.